Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Warunki gwarancji, schematy i rysunki techniczne, lista części zamiennych

Warunki gwarancji produktów marki TVARDY

 1. Narzędzia oznaczone logiem „TVARDY”, określone w ust. 2 poniżej, obejmuje 25-letnia gwarancją jakości. Udzielona gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne ujawnione w okresie 25 lat od daty zakupu widniejącej na dokumencie sprzedażowym.

 2. Gwarancja (25 lat) obejmuje produkty: – imadła – klucze nasadowe – klucze płasko-oczkowe Gwarancji na wyżej wymienione produktu udziela dystrybutor narzędzi, GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Kietlinie przy ul. Spacerowa 3, NIP: 772-242-04-59 (zwany dalej: „Gwarantem”).

 3. Gwarancja obejmuje narzędzia marki „TVARDY” używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkty niewłaściwie użytkowane nie są nią objęte. Gwarancja nie obejmuje także produktów naprawianych przez użytkownika lub osoby trzecie, w których dokonano zmian konstrukcyjnych oraz takich, w których nastąpiło naturalne zużycie.

 4. Użytkownik, w przypadku wystąpienia awarii lub niesprawności produktu, zobowiązany jest do powstrzymania się od używania uszkodzonego sprzętu od chwili stwierdzenia usterki i dostarczenia do serwisu Gwaranta produktu wraz z dowodem zakupu.

 5. W przypadku zakupu kompletu narzędzi, 25-letnia gwarancja obejmuje tylko uszkodzony produkt z danego kompletu, a nie cały komplet.

 6. Zgłoszenie reklamacyjne Gwarant rozpatrzy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu. Wskazany termin może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Gwaranta, np. kiedy produkt wymaga dodatkowej ekspertyzy bądź wystąpią okoliczności mające charakter siły wyższej.

 7. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad określonych w ust. 1. Sposób usuwania wady w przypadku uznania reklamacji określa Gwarant (naprawa/wymiana produktu na nowy/zwrot gotówki za konkretny uszkodzony element lub produkt). Usunięcie wady nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

 8. Gwarant będzie realizował postanowienia gwarancyjne tylko w przypadku dostarczenia przez użytkownika dowodu zakupu w postaci faktury lub paragonu oraz kompletnego uszkodzonego produktu.

 9. Gwarancji nie podlegają produkty, których uszkodzenia powstały na skutek czynników zewnętrznych takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna itp. oraz produkty nie objęte gwarancją długoterminową.

 10. Za szkody na mieniu lub zdrowiu powstałe w wyniku użytkowania narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 11. Za bezpośrednie i pośrednie starty bądź szkody związane z niemożliwością użycia produktu Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 12. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć Klientowi narzędzia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.

 13. Gwarant jako akceptację warunków gwarancji określonych w wyżej wymienionych punktach traktuje fakturę lub paragon zakupu.

Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta. Niniejsze warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie Gwaranta.

Warunki gwarancji produktów marki GEKO oraz John Gardener

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. Okres gwarancji

 1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
  • zakup konsumencki: – 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną
  • zakup komercyjny: – 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną
 1. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny do dokonania naprawy gwarancyjnej.
 3. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. Obowiązki Gwaranta

 1. Gwarancja – stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
 2. Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. Warunki gwarancji

 1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
 2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
  1. niewłaściwego transportu i magazynowania;
  2. niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji;
  3. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
  4. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
 3. Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
 4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
  1. elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
  2. elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
  3. elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
  4. pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
  5. elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
 5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
 6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzą czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
 7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
 8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
 9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. Zgłoszenie gwarancyjne

 1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
 2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.
 3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY”. Formularz protokołu można również pobrać ze strony tutaj. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
 4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
 5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
 6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
 7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługa gwarancyjną
 8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia – w celach naprawy w serwisie – jest usługą płatną.
 9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
 10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
 11. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Formularz rejestracji rozszerzonej gwarancji produktów marki Tvardy

Informacje kontaktowe

Informacje o zakupach

Wymagane zgody